Ѓубрење по Култури - ОРИЗ
ОРИЗ
Ефективно ѓубрење за поголемо производство

Одгледувањето на оризот со развивањето на алкалните почви и почвите со соли дава кај нас големи приходи, но и придонесува  на подобрување на патогенските почви.На новите сорти на ориз со висока продуктивност, им се потребни многу хранливи материи, но еден голем дел на хранливите елементи што ги апсорбираат, а посебно калиумот, се враќа на почвата со сламата.


Апсорбирање на хранливите елементи од одгледување на оризот.
Дел на растенијетоХранливи елементи во килограми по тон
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)МАГНЕЗИУМ (MgO)КАЛЦИУМО (CaO)СУМПОР (S)
Слама7,61,128,42,33,80,34
Плод14,66,03,21,70,140,6
Вкупно22,27,131,64,03,940,94

Оризот претставува  една специфична култура, бидејќи постојано се наоѓа во вода.Последица на тоа е, зголемен губиток на азот со разлевање, инфилтрација и испарување на водата. Со обновување на водата се остранува дел на останатите ѓубрива.Поради тоа што оризот се шири при растот, тоа придонесува на растворливоста  на фосфор и на одредени микрохранливи елементи, како што е железото и маганиум, но се зголемува губитокот на  водорастворлив цинк. Оризот е  посебно  чувстителен на недостатокот на цинк и симптомите се појавуваат многу рано после никнувањето. Додавањето на цинк со основното ѓубриво во почвите каде се сее ориз, во многу случаеви го зголемува производството, дури и до 50 %.Прогнозата на недостатокот на цинк е релативно лесна преку анализа на почвата.  


Употреба од хранливи  елементи за (Кг/декар)
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)ЦИНК (Ζη)
12-166-84-61,0-1,5


Предлози за ѓубрење

Анализа на почвата  е потребна и кај оризот, за одредување на сортата и  дозирање на ѓубривата на секоја нива посебно. Околу една третина (1/3)  на азот и цела количина на фосфор и на калиумот се даваат заедно со сложеното ѓубриво, збогатено со цинк..Основното  ѓубрење може да биде во комбинација со  едно сложено  ѓубриво ΝΡΚ со ФЕРТАМОН- Ζn.Останатата количина на азот се дава на две дози, првата со никнување на страничните нови  стебла  и втората на почетокот на растење на плодот. Се избегнува употреба на азотен нитрат, поради големиот губиток од испарувањето на оксидот.Основно ѓубрење
Тип на ѓубриво

Дозирање (Кг/декар)

Забелешки

20-10-10-(5,8)+1Zn СО....ΜΕ ΟΥΡΙΑ

50-60

 

НУТРИФЕРТ 18 (18-9-6-(11)+0,2Ζn) + ФЕРТАМОН-Ζn (24-0-0-(15)+1,5Ζn)

(30-40)+(15-30)

Комбинација на 2 основни ѓубрива.

20-10-10-(9) + ФЕРТАМОН-Ζn (24-0-0-(15)+1,5Ζn)

(30-50)+(30-40)

Површинско ѓубрење

ТИОГРАН ЕКСТРА (20,5-0-0-(18))

20-30

Согласно потребите на нивата (почвата)

ФЕРТАМОН- 25 (25-0-0-(16))

15-30


Предлагаме ѓубрење што ги покрива посебните потреби на оризот што резултира со богато производство.