Опрема за фарами кои се занимаваат со производство на млеко.

 • •Системи за молзење Крави.
 • •Системи за молзење Овци.
 • •Системи за молзење Кози.
 • •Мобилни молзалки.
 • •Компоненти во мозалките кои се менуваат.
 • •Силиконски компоненти.
 • •Гумени компоненти.
 • •Црева.
 • •Вакум технологија.
 • •Прибор и средства за откривање на Маститис кај животните во фармите (крави,овци,кози).
 • •Хигиена кај животните.
 • •Опрема за дезинфекција.
 • •Пумпи за дозирање.
 • •Вакум технологија.
 • •Средства за чистење и одржување хигиена на вимето кај крави,овци и кози.
 • •Специјални средства за нега на вимето.
 • •Дезинфекција после молзење за превенција од маститис.

Опрема за живинарски фарми, опрема за кокошки, пилиња, зајаци, свињи, прасиња и телиња.

 • •Хранилки и поилки за телиња, овци и кози.
 • •Хранилки и поилки за кокошки и пилиња.
 • •Автоматски системи за хранење и напивање.
 • •Автоматски системи за вентилација.
 • •Автоматски кафезни системи.
 • •Инкубатори за јајца за аматери и професионалци.
 • •Цуцли за прасиња.