Ѓубрење по Култури - ЛОЗЈЕ
Л О З Ј Е
НАЈДОБРИОТ КВАЛИТЕТ НА ПЛОД СО ИДЕАЛНО ЃУБРИВО

Хранливите барања на лозјето претставуваат широк спектар затоа што зависат од многу фактори, од кои најглавнати сортата, видот, висината на издашноста на културата, саканите квалитетиви карактеристики кои се во вркса со крајната употреба на лозјето (трпезни, вински), климатските и почвените фактори и на крај новоднувањето. Количините хранливи елементи кои се одвојуваат од почвата на производстовот на лозјето, се дадени во долната табела, но се само индикативни за реалните потреби на ѓубрење на лозјето.


Прием на хранливи елементи од лозјето
ПриносКилограм по декар годишно
(тон/дкр.)Азот (Ν)Фосфор (Ρ2Ο5)Калиум (Κ2Ο)Магнезиум (MgO)Калциум (CaO)
0,7-2,52,2-8,40,5-3,54,1-14,80,6-2,52,8-20,4

Посебно осетиливост покажува лозјето недостиг на магнезиум (сув грб), како и на трафопении миркохранливите елементи железо и бор. Проблем, исто така може да предизвика недостиг на цинк. Хранливите барања се многу поголеми од оддалечувањето на хранливите елементи од грозјето, зашто ги содржат и потребите за храна како и неизбежните губитоци.


Ѓубривни барања на лозјето килограм/декар годишно
СортиАзот (Ν)Фосфор (Ρ205)Калиум (Κ20) Магнезиум (MgO)
Трпезни 15-206-1018-226-8
Вински8-155-812-164-6

Предлози за ѓубрење

Е Л Ф Е за да ги задоволи сите потреби за ѓубрење, се вметнува на место на одгледувачот на лозје од традиционалните видови на една серија посебни видови од комбинирањето зрнесто ѓубриво со одличен квалитет, збогатено со магнезиум и микрохранливи елементи. Овие основни ѓубрива се надополнуваат со бараното во случај површинско азотно ѓубрење. За ѓубрење по капка ИФЃ ја предлага серијата во дорастворливи ѓубрива ПОЛИФЕРТ, во соодветни програми. На крај, за превентива и терапија од трофопенија (недостаток) од железо, бор и цинк ѓубрива од микрохранливо серија НУТРАКТИВ.ОСНОВНО ЃУБРЕЊЕ
Вид на ѓубривоДозирање (килограм/декар Забелешка
КОМПЛИФЕРТ (10-10-20-(15)+4MgO+микроелементи)60-80Избор на вид и дозирање на ѓубривото на основа посебните услуви на лозјето.
МАГНИФЕРТ(14-7-14-(12,5)+5MgO+микроелементи)50-100
МАГНИФЕРТ (12-12-17-(13)+2MgO+микроелементи)60-120
ПОЛИБОР (12-12-18-(12)+0,5Β+микроелементи)60-80
ОРГАНОФЕРТ 8 (8-10-14-(11)+ 15% +микроелементи)80-100
ОРГАНОФЕРТ 12 (12-12-12-(15)+ 10% +микроелементи)60-80
11-15-15-(14)60-120
МАСТЕРКАЛИ (0-0-30+10MgO+18S)
Површинско Ѓубрење
АМОНИУМ НИТРАТ (34,5-0-0+0,5MgO)15-30Водорастворливи.
АМОНИУМ НИТРАТ (33,5-0-0)15-30 Во зависност од локалните потреби.
КАЛЦИУМОВ АМОНИУМ НИТРАТ (26-0-0)20-40
НИТРОКАН (27-0-0+4MgΟ+0,2B)20-40

Препорачуваме ѓубрење кое ќе даде одличен квалитет на плодови за поголеми приноси. Најдобра награда за вашиот труд.