Опрема за пчеларство

 • Рачна и електрична центрофуга за собирање на мед
 • Хранилки за пчели
 • Ќелии за матица
 • Матични решетки од пластика и жица
 • Собирачи на полен
 • Восочни основи за трутови и пчели работнички

Опрема за заштита при работа

 • Одела и мантили за дожд
 • Заштитни чевли и гумени чизми
 • Заштитни шлемови и очила
 • Ракавици и филтер маски
 • Работни одела и мантили
 • Заштитни маски за заварување

Семенски материјал

 • Зеленчуци
 • Цвекиња
 • Украсни треви