Категорија на ѓубрива

АЗОТНИ N

Тоа се ѓубрива чија главна хранлива состојка е азотот (N). Тука спаѓаат седум групи на ѓубрива и тоа:

1. Азотен амониум.

2. Азотно-сулфурен амониум.

3. Сулфурен амониум.

4. Уреа.

5. Азотен амониум заедно со други хранливи состојки од помал обем или со други хранливи состојки од помал обем како и траги од нив.

6. Азотен амониум заедно со траги од други состојки.

7. Азотни ѓубрива кои содржат успорувачи на процесот на нитрификација.

Од овие ѓубрива за површинско наѓубрување се користат првенствено азотен и азотно-сулфурен амониум, а како втор избор под посебни услови може да се користат и сулфурен амониум, уреа, и ѓубрива кои содржат успорувачи на процесот на нитрификација. За внатрешно наѓубрување се користат првенствено сулфурен амониум, уреа, и ѓубрива кои содржат успорувачи на процесот на нитрификација, а како втор избор доаѓаат азотен и азотно сулфурен амониум.

Видови на Азотни ѓубрива кои АГРОЕФОДИА ви ги нуди:

ТИОГРАН
  Нарачај
РИТМОФЕРТ
  Нарачај
ФЕРТАМОН Zn
  Нарачај
ФЕРТАМОН 25
  Нарачај

НИТРОКАН
  Нарачај
ФЕРТАМОН Fe
  Нарачај
21-0-0-(24)
  Нарачај
27-0-0+0,5MgО
  Нарачај
КАН
  Нарачај
АМОНИУМ НИТРАТ
  Нарачај
34,5-0-0+0,5 MgО
  Нарачај
34,5-0-0+0,5 MgО
  Нарачај
УРЕА
  Нарачај


Сите ѓубрива се пакувани во високо квалитетни вреќи од 40 кг. Во договор со претставниците за продажба, постои можност за пакување во вреќи од 25 кг.